وفادار سازی مشتریان

۱۳۹۵-۰۲-۱۳
جایگاه باشگاه مشتریان در وفادار سازی مشتریان

جایگاه باشگاه مشتریان در وفادارسازی مشتریان

بی شک تبدیل مشتریان موجود به مشتریان وفادار به عنوان یکی از دغدغه های اصلی هر سازمان تلقی میشود . آنچه در نزد عموم به وفاداری تعبیر می شود نوعی ایجاد تعهد در مشتری برای انتخاب گروه با سازمانی خاص، برای بهره مندی از خدمت یا کالایی خاص تلقی می شود، این انتخاب در حالی صورت می گیرد که علارقم عدم وابستگی مالی و جانبداری های هدف مند تعهدی قوی برای خرید مجدد در آینده ایجاد شود و در این بین تلاش های بازاریابی رقبا نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد