ایمیل crm

۱۳۹۵-۰۴-۱۰
نقش سی آر ام در تجربه کاربری

سی آر ام و تجربه کاربری

امروزه مشتریان با جملات کلیشه ای همچون مشتری پادشاه است یا همیشه حق با مشتری است، روبرو می شوند. اما واقعا این جملات چه معنایی دارند؟ مشتریان در کسب و کار شما چه موقعیتی دارند؟